مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چند ملیتی درآمد. در اولین روز کار خود ،با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد : «یک فنجان قهوه برای من بیاورید.”
صدایی از آن طرف پاسخ داد: «شماره داخلی را اشتباه گرفته ای . می دانی تو با کی داری حرف می زنی؟”
کارمند تازه وارد گفت :”نه”
صدای آن طرف گفت :”من مدیر اجرایی شرکت هستم ، احمق”
مرد تازه وارد ، با لحن حق به جانب گفت : «و تو میدانی با کی حرف می زنی*، بیچاره ؟”
مدیر اجرایی گفت:”نه ”
کارمند تازه وارد گفت: «خوبه» و سریع گوشی را گذاشت!
همه ی قدرت شما بستگی به این دارد که از این قدرت آگاهی داشته باشید.
“چارلز هانل”